12 வீடு ராசி சக்கரம் - 12 ஸ்தான பொது காரகம்


ராசி சக்கரம்  ஸ்தான பொது காரகம்

முதல் வீடு  -  ஆத்ம ஸ்தானம், தலைவிதி ஸ்தானம்
இரண்டாம் வீடு  -  தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானம்
மூன்றாம் வீடு  -  தைரிய ஸ்தானம், சகோதர ஸ்தானம்
நான்காம் வீடு   -  சுக, வண்டி, வீடு  ஸ்தானம், தாய் ஸ்தானம்
ஐந்தாம் வீடு  -  பூர்வ புண்ணிய  ஸ்தானம், புத்திர ஸ்தானம்
ஆறாம் வீடு  -  ரண ருண ரோக ஸ்தானம், சேவா ஸ்தானம்
ஏழாம் வீடு  -  களத்திர  ஸ்தானம், வணிக ஸ்தானம்
எட்டாம் வீடு  -  ஆயுள்  ஸ்தானம், மர்ம ஸ்தானம்
ஒன்பதாம் வீடு  -  தர்ம ஸ்தானம், பாக்ய ஸ்தானம், தந்தை ஸ்தானம்
பத்தாவது வீடு -   கர்ம, காரிய, ராஜ்ய ஸ்தானம்
பதினோராம் வீடு  -  லாப ஸ்தானம், சமூக ஸ்தானம்
பன்னிரண்டாம் வீடு  -  நட்ட ஸ்தானம், மோட்ச ஸ்தானம்

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "12 வீடு ராசி சக்கரம் - 12 ஸ்தான பொது காரகம்"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger