ஜாதகத்தில் சந்திரன் + செவ்வாய் சேர்ந்தால் பொதுப்பலன்கள்...

 http://www.ssivf.com/ssivf_cms.php?page=30
ஜாதகத்தில் சந்திரன்  + செவ்வாய் சேர்ந்தால் ஏற்படக்கூடிய பொதுப்பலன்கள்...


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் சந்திரன் + செவ்வாய் சேர்ந்தால் பொதுப்பலன்கள்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger