ஜாதகத்தில் செவ்வாய், புதன் சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்...


 ஜாதகத்தில் செவ்வாய், புதன் சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்...
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் செவ்வாய், புதன் சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger