கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....

கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....

கடகம் லக்னம் பற்றிய அடிப்படை :-
கடகம்  சரம் லக்னம்
கடகம்  நீர் லக்னம்
கடகம் பெண் லக்னம்
கடகம்  மோட்ச லக்னம்
கடகம்  வடக்கு லக்னம்
கடகம் பிராமண லக்னம்

0 Response to "கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்...."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger