ஜாதகத்தில் செவ்வாய், குரு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்...

ஜாதகத்தில் செவ்வாய், குரு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்... 

  
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் செவ்வாய், குரு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger