ஜாதகத்தில் சூரியன் ஆட்சி, உச்சம் அடைந்தால் ஏற்படும் பொதுபலன்கள்…  


ஜாதகத்தில் சூரியன் ஆட்சி, உச்சம் அடைந்தால் ஏற்படும் பொதுபலன்கள்

முதலில் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளவும் உச்சம், ஆட்சி பலம் பெற்ற ஒரு கிரகம் தன் ஆட்சி, உச்ச பலத்தை செயல்படுத்த முடியாத சில அமைப்புகளும், நீசம் அடைந்த ஒரு கிரகம் சில அமைப்புக்களால் சிறப்பான பலன்களை தருவதும் நம் அனுபவ உண்மை அதனால் ஒவ்வொரு ஜாதகத்திற்கும் தனிதனியாக தக்கவாரு அவைகள் மாறுபடும் தன்மை கொண்டவை எனவே சில காரணங்களால் உச்ச பலத்தை அனுபவிக்க முடியாமலும் போகலாம் அல்லது குறைவாக அனுபவிக்கலாம், அல்லது அந்த திசா பலன்கள் இன்னும் வராமலும் இருக்கலாம்.


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் சூரியன் ஆட்சி, உச்சம் அடைந்தால் ஏற்படும் பொதுபலன்கள்…  "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger