ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் நான்காம் வீட்டில் (4ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் லக்னத்திற்கு நான்காம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -


ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம் - எம்மிடம் உங்களின் சோதிட பலன்களை பெற நீங்கள் உங்களின் பிறந்த விவரங்கள்...

0 Response to "ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் நான்காம் வீட்டில் (4ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger