துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....


துலா லக்னம் பற்றிய அடிப்படை :-
துலாம் சரம் லக்னம்
துலாம் காற்று லக்னம்
துலாம் ஆண் லக்னம்
துலாம் காம லக்னம்
துலாம் மேற்கு லக்னம்
துலாம் சூத்திர லக்னம்
துலாம் ஒற்றை லக்னம்


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்...."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger