விருச்சிகம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....

விருச்சிகம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....
விருச்சிக லக்னம் பற்றிய அடிப்படை :-
விருச்சிகம் ஸ்திர லக்னம்
விருச்சிகம் நீர் லக்னம்
விருச்சிகம் பெண் லக்னம்
விருச்சிக மோட்ச லக்னம்
விருச்சிக வடக்கு லக்னம்
விருச்சிக பிராமண லக்னம்
விருச்சிக இரட்டை லக்னம்

65% மேலாக நன்மையான பலன் தரும் கிரகங்கள் சுபர்
65% மேலாக தீமையான பலன் தரும் கிரகங்கள் பாபர்

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

1 Response to "விருச்சிகம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்...."

  1. GOOD ....

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger