குருவின் தன்மைகள், குரு பார்க்க கோடி நன்மை விளக்கம் - பகுதி 2

Identifying characteristics of Guru - குருவின் தன்மைகள், குரு பார்க்க கோடி நன்மை விளக்கம் - பகுதி 2

Identifying characteristics of Guru - குருவின் தன்... - பகுதி 1 படித்துவிட்டு பகுதி 2 படிக்கவும்


சரி அதை பற்றி சற்று விரிவாகவும் பொதுவான பலன்களையும் 12 ஸ்தானங்களுக்கும் காண்போம் : -

குருவின் பார்வை பலமானது 7ஆம் பார்வைக்கும் 100% முழுபார்வை பலமும், 5 மற்றும் 9ஆம் பார்வைக்கு 65% பார்வை பலமும் ஏற்படும்.

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 


0 Response to "குருவின் தன்மைகள், குரு பார்க்க கோடி நன்மை விளக்கம் - பகுதி 2"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger