ஜாதகத்தில் சிம்ம ராசியில் சூரியன் இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் சிம்மத்தில் சூரியன் அமர்ந்தால் -

குறிப்பு - சூரிய பகவான் இந்த மாத காலங்களில் பிறக்கும் அத்தனை குழந்தைக்கும் இந்த இராசியில் தான் இருப்பார் அதனால் சொல்லபட்ட பலன்கள் முழுமை போய் சேராது சூரிய பகவான் இராசிகளில் பல சூட்சம பலங்கள் வலிமையடையும் முறைகள் உள்ளன அந்த காலங்களில் பிறக்கும் ஒருவருக்கே பலன்கள் முழுமை போய் சேரும் அதே போலத்தான் தீமைகளும்.

0 Response to "ஜாதகத்தில் சிம்ம ராசியில் சூரியன் இருந்தால்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger