ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 39 - குசுமா யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 39 - குசுமா யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஐ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஐ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஐயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.


குசுமா யோகம்
ஜென்ம லக்னத்தில் குரு பகவான் இருந்து, சந்திரன் 7 ல் இருந்து, குரு பகவானுக்கு 2 ல் இருந்தால் சூரியன் இருந்தால் இந்த குசுமா யோகம் ஏற்படும், குருவுக்கு கேந்திரத்தில் சந்திரன் வருவதால் கஜகேசரி யோகமும், சூரியனுக்கு முன் பின் குரு பகவான் வருவதால் வாசி யோகம் என இரண்டு யோகம் சேர்ந்து வரக்கூடிய யோகம் இது.

இதன் பலன்கள் -
நன்றாக திட்டம் மிடும் திறனும், மற்றவரை பாதுகாக்கும் பண்பும், திறமையான அனுபவ அறிவு, தலைமை திறன், நிறுவனத்தை அமைக்கவும் அதை வழிநடத்தி செல்லும் ஆற்றல் ஏற்படும் , புகழ் பெறுவார், மற்ற தோஷங்கள் இருந்தாலும் குறைவு படும்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 39 - குசுமா யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger