ஜோதிடத்தில் திதிகளின் அடிப்படை - பிரதமை திதி பிறந்தவர் பொது பலன் பகுதி 2...

ஜோதிடத்தில் திதிகளின் அடிப்படை - பிரதமை திதியில் பிறந்தவர்களின் பொது பலன்கள் பகுதி 2...

ஜோதிடத்தின் ஆதார அமைப்புகளில் முக்கியமானது பஞ்சாங்கம் ஆகும் பஞ்சாங்கம் என்றால் வாரம் - திதி - நட்சத்திரம் - யோகம் - கரணம் ஆகிய ஐந்தின் அங்கத்தின் சேர்மான வார்த்தை தான் பஞ்சாங்கம் அதில் திதி என்பது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் ஆகும் என்று முன் பதிவில் பார்த்தோம், இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது பிரதமை - முதலாம் பிறையை பற்றி அதாவது சூரியனில் இருந்து சந்திரன் 0° (0 பாகையில்) அமாவாசை திதியாகும் அதிலிருந்து விலகி முதல் 12° பாகை வரை சுக்கிலபட்ச பிரதமை (வளர்பிறை சந்திரன்) ஆகும், சூரியனுக்கு சந்திரன் 180° (180 பாகையில்) பௌர்ணமி திதியாகும் அதிலிருந்து விலகி 180° முதல் 192° பாகை வரை கிருஷ்ணபட்ச பிரதமை (தேய்பிறை சந்திரன்) ஆகும் இது தான் பொதுவாக கடைபிடிக்கபட்டு வரும் முறை

ஆனால் இதில் இன்னொரு முறையும் உண்டு சூரியனில் இருந்து சந்திரன் 0° (0 பாகையில்) அமாவாசை திதியாகும் அதிலிருந்து விலகி 06° முதல் 18° பாகை வரை சுக்கிலபட்ச பிரதமை (வளர்பிறை சந்திரன்) ஆகும், சூரியனுக்கு சந்திரன் 180° (180 பாகையில்) பௌர்ணமி திதியாகும் அதிலிருந்து விலகி 186° முதல் 198° பாகை வரை கிருஷ்ணபட்ச பிரதமை (தேய்பிறை சந்திரன்) ஆகும் இது அதிகமாக கடைபிடிக்காத முறையாகும்.

இதன் எளிய அட்டவணை -

விளக்கம்
பாகை - கலை -விகலை
பாகை - கலை -விகலை
திதி
சூரியனில் இருந்து சந்திரன்
00:00:00 முதல்
12:00:00 வரை
சுக்கில பட்ச - பிரதமை
சூரியனில் இருந்து சந்திரன்
180:00:00 முதல்
192:00:00 வரை
கிருஷ்ண பட்ச - பிரதமை

பிரதமை -
அதிதேவதை - பிரம்மா
சந்திரகலையின் பெயர் - அமிர்தம்
சக்தி வடிவம் - கமேஸ்வரி

0 Response to "ஜோதிடத்தில் திதிகளின் அடிப்படை - பிரதமை திதி பிறந்தவர் பொது பலன் பகுதி 2..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger