ஜோதிடத்தில் திதிகளின் அடிப்படை - திருதியை திதியில் பிறந்தவர் பொது பலன்கள் பகுதி 4...


ஜோதிடத்தில் திதிகளின் அடிப்படை - திருதியை திதியில் பிறந்தவர்களின் பொது பலன்கள் பகுதி 3...

ஜோதிடத்தின் ஆதார அமைப்புகளில் முக்கியமானது பஞ்சாங்கம் ஆகும் பஞ்சாங்கம் என்றால் வாரம் - திதி - நட்சத்திரம் - யோகம் - கரணம் ஆகிய ஐந்தின் அங்கத்தின் சேர்மான வார்த்தை தான் பஞ்சாங்கம் அதில் திதி என்பது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் ஆகும் என்று முன் பதிவில் பார்த்தோம், இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது திருதியை - முன்றாம் பிறையை பற்றி அதாவது சூரியனில் இருந்து சந்திரன் 24° (24 பாகையில்) முதல் 36° பாகை வரை சுக்கிலபட்ச திருதியை (வளர்பிறை சந்திரன்) ஆகும், சூரியனுக்கு சந்திரன் 204° (204 பாகையில்) முதல் 216° பாகை வரை கிருஷ்ணபட்ச திருதியை (தேய்பிறை சந்திரன்) ஆகும் இது தான் பொதுவாக கடைபிடிக்கபட்டு வரும் முறை ஆகும்.

இதன் எளிய அட்டவணை -

விளக்கம்
பாகை - கலை -விகலை
பாகை - கலை -விகலை
திதி
சூரியனில் இருந்து சந்திரன்
24:00:00 முதல்
36:00:00 வரை
சுக்கில பட்ச - திருதியை
சூரியனில் இருந்து சந்திரன்
204:00:00 முதல்
216:00:00 வரை
கிருஷ்ண பட்ச - திருதியை

திருதியை -
அதிதேவதை - விஷ்ணு
சந்திரகலையின் பெயர் - பூஷா
சக்தி வடிவம் - நித்யக்லின்னா

திருதியை திதிக்கான பாடல் -


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
0 Response to "ஜோதிடத்தில் திதிகளின் அடிப்படை - திருதியை திதியில் பிறந்தவர் பொது பலன்கள் பகுதி 4..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger